BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Voorwaarden bondscompetitie

Deelname Najaarscompetitie (bonds- en regiocompetitie) 

Voorwaarden

a. De speler (*) is lid van BC DKC;
b. De speler dient zich in te schijven;
c. Indien een speler zich inschrijft dan doet hij dit weloverwogen en met de intentie om daadwerkelijk deel te nemen aan de gehele competitie;
d. De speler weet dat deelname aan de najaarscompetitie kosten met zich mee brengt;
e. De speler weet dat deelname aan de najaarscompetitie ook betekent dat hij zal worden ingeschakeld voor zaalwacht en voor scheidsrechtelijke ondersteuning bij wedstrijden van team 1 en 2;
f. De speler weet dat deelname aan de najaarscompetitie ook betekent dat hij zich moet houden aan gedragsregels.
g. De speler weet dat deelname aan de najaarscompetitie ook betekent dat hij verplicht is om te trainen indien hij op bondsniveau speelt;
h. De speler weet dat het wedstrijdreglement van Badminton Nederland leidend is.

Is de deelnemer jonger dan 18 jaar (18-) dan gelden aanvullende voorwaarden:

i. De deelname van een 18- aan de najaarscompetitie kan slechts bij uitzondering ten koste gaan van de deelname van een senior;
j. Is de speler tussen de 16 en 18 jaar dan wordt, indien er plaats is, de inschrijving gehonoreerd;
k. Is de speler tussen de 14 en 16 jaar dan wordt de inschrijving in beraad gehouden. Afhankelijk van het talent (de potentie) van de speler en de plaatsingsmogelijkheid zal de inschrijving worden gehonoreerd;
l. Is de speler tussen de 12 en 14 jaar dan wordt slechts bij hoge uitzondering (exceptioneel talent) deelname aan de najaarscompetitie mogelijk.
m. Is de speler jonger dan 12 jaar dan is deelname aan de najaarscompetitie niet mogelijk. 

Teamindeling

a. De Technische Commissie (TC) stelt op basis van bovenstaande voorwaarden de teamindeling samen. In uitzonderlijke gevallen heeft de TC het recht middels moverende redenen hiervan af te wijken;
b. De TC kijkt voor de teamindeling naar de individuele sterkte van een speler, naar de resultaten van de speler in voorgaande jaar/jaren, naar de inzet van de speler tijdens de trainingen en wedstrijden, naar de groeimogelijkheden van de speler en naar de persoonlijke verstandverhoudingen in een team;
c. De TC zal advies inwinnen bij de betreffende trainers en bij de Jeugd Commissie van BC DKC over de teamopstelling;
d. De TC zal waken voor een evenwichtige teamindeling waarbij er een goede mix is tussen jeugd en senioren;
e. De TC streeft naar een minimum van vier spelers en een maximum van zes spelers per team, zodat een ieder twee wedstrijden kan spelen;
f. De TC stelt per team een teamcaptain aan;
g. De TC maakt uiteindelijk eigenstandig de teamindeling en is daar verantwoordelijk voor.

Competitie

a. Binnen de TC is de portefeuillehouder ‘bondscompetitie’ het aanspreekpunt voor de bondsspelers;
b. Binnen de TC is de portefeuillehouder ‘regiocompetitie’ het aanspreekpunt voor de regiospelers;
c. Indien een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd meldt hij dit aan de teamcaptain. De teamcaptain neemt vervolgens contact op met betreffende portefeuillehouder. De portefeuillehouder zorg indien nodig voor vervanging;
d. Indien een reservespeler meer dan 5x invalt, zal 1/3 van de kosten ‘deelname aan de competitie’ van hem worden gevraagd;
e. Voor de aanvang van de competitie krijgt de teamcaptain van betreffende portefeuillehouder een toelichting op de taken (formulier) die van hem worden verwacht. 

Toelichting voorwaarden

a. Het spreekt voor zich dat iemand die deelneemt aan de najaarscompetitie namens BC DKC ook lid is van BC DKC.

b. Zoals bij vele sporten wordt ook bij het badminton iemand met de leeftijd van 18 jaar als senior gezien.

c. Uiteraard dient een speler zich in te schrijven voor de najaarscompetitie. De TC zorgt voor de aankondiging en het inschrijfformulier en geeft aan binnen welke termijn er moet worden ingeschreven.

d. Indien de speler zich inschrijft wordt verwacht dat hij ook daadwerkelijk deel neemt aan de competitie ook al worden de geuite wensen (deels)niet gehonoreerd. Moverende redenen om na inschrijving alsnog niet deel te nemen zijn bijvoorbeeld verhuizing, werk, studie of blessure.

e. Aan het deelnemen aan de najaarscompetitie zijn kosten verbonden. Deze kosten zoals de kosten van de shuttles (deels), boetes, reiskosten en andere kosten die samenhangen met het competitiespelen zijn voor eigen rekening.

f. Voor de aanvang van een competitieprogramma in de eigen sporthal moeten een aantal zaken worden geregeld. De zaalwacht is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast moeten tijdens wedstrijden van team 1 en 2 ‘de lijnen’ worden bemand. Hiervoor worden de najaarscompetiespelers ingeschakeld.

g. Het is gebruikelijk dat het team een half uur voor de wedstrijd aanwezig is en dat spelers elkaar aanmoedigen en steunen tijdens de wedstrijd. Ook het gezamenlijk naar een uitwedstrijd gaan, is een onderdeel van ‘het teamgevoel’ evenals het bij elkaar komen na afloop van de wedstrijd, bij voorkeur met de tegenstander.

h. Een speler die op regioniveau uitkomt, wordt uitgenodigd om te trainen maar deze training is niet verplicht. Voor een speler die in de bondscompetitie uitkomt, geldt dat hij minimaal 1 keer per week bij BC DKC traint. Indien een speler in de 1ste of 2de divisie uitkomt wordt verwacht dat hij minimaal 2x per week traint. Van een speler die in de Eredivisie speelt wordt verwacht dat hij minimaal 3x per week traint. Slechts bij hoge uitzondering kan de TC van deze regel afwijken.

i. De regels die door Badminton Nederland zijn opgesteld omtrent de competitie dien te worden opgevolgd.

j. Een 18-er kan deelnemen aan de najaarscompetitie maar deze deelname kan niet ten koste gaan van de deelname van een senior aan deze competitie.

k. Er wordt welwillend gekeken naar de groep 16-18 jarige om deel te nemen aan de najaarscompetitie. Op deze wijze kan deze groep wennen aan de najaarscompetitie, waardoor de instroom soepel kan verlopen.

l. Onder de groep 14-16 jarige zijn er talentvolle spelers die geen uitdaging vinden in de voorjaarscompetitie: ze zijn gewoonweg te goed hiervoor. Om hun talenten verder te ontwikkelen is deelname aan de najaarscompetitie noodzakelijk.

m. Voor de groep 12-14 jaar is de voorjaarscompetitie de aangewezen competitie. Slechts bij exceptioneel talent (niveau 2de klasse regiocompetitie) wordt een speler onder 14 jaar toegelaten tot de najaarscompetitie.

n. Is de speler jonger dan 12 jaar dan is de voorjaarscompetitie de aangewezen competitie.

Toelichting teamindeling

a. Het spreekt voor zich dat de TC zich moet houden aan de vastgestelde voorwaarden.

b. Voor het opstellen van de teamindeling worden de teams naar individuele sterkte ingevuld. Hierbij wordt tevens gekeken naar de combinaties in de dubbelspelen. Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met specifieke wensen van een deelnemer. Ook wordt gekeken naar de resultaten die een speler in heeft behaald en naar de inzet van de speler tijdens de competitie en de trainingen. Ook wordt de groeimogelijkheid van een speler betrokken bij de teamindeling en wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met persoonlijke verhoudingen.

c. De TC maakt gebruik van de kennis en ervaring van de trainers en de jeugdcommissie omtrent de speelsterkte en de verwachtte doorgroei van de spelers. De TC neemt dit advies serieus en neemt het advies daar waar mogelijk over.

d. Spelers die op de reservelijst staan zullen indien gewenst incidenteel invallen in een competitieteam. Indien dit in een seizoen vaker dan 5 maal is, is er sprake van een min of meer structurele deelname aan de competitie. En dit geval wordt van de speler een bijdrage verwacht in de kosten deelname competitie.

e. Binnen DKC is het beleid om de jeugd onder de gestelde voorwaarden, middels ondersteuning van senioren te laten instromen in de najaarscompetitie. Tegelijkertijd dient een team ook voor senioren, naast de sportieve uitdaging, aantrekkelijk en leuk te zijn. In de regel gaat dit laatste makkelijker met leeftijdsgenoten dan met jongeren. Daarom is een mix van jong en oud noodzakelijk. Indien er door omstandigheden een jeugdteam is, dan zal de TC voor begeleiding zorgen.

f. Minimaal twee speelsters en twee spelers zijn er in een team nodig om aan de competitie te kunnen deelnemen. Indien er drie speelsters en drie spelers in een team zijn dan kan een ieder twee partijen spelen. Slechts bij hoge uitzondering kunnen meer dan zes spelers deel uit maken van een team. Indien dit aan de orde is, zal de TC in contact treden met betreffend team.

g. Indien een team besluit een ander tot teamcaptain te maken dan gaat de TC hiermee akkoord. Deze wisseling dient wel te worden doorgegeven aan de TC.

h. De TC zal na een zorgvuldige procedure uiteindelijk vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid de teamopstelling maken. De definitieve opstelling zal in juni van betreffend jaar worden gecommuniceerd met de spelers.

 

(*) daar waar speler staat dient ook speelster te worden gelezen