BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Voorwaarden deelname trainingen

Algemeen:
a. De speler (*) is lid van BC DKC;
b. De speler neemt deel aan de Najaarscompetitie of staat op de reservelijst;
c. De speler dient zich in te schrijven;
d. Indien een speler zich inschrijft dan doet hij dit weloverwogen en met de intentie om daadwerkelijk deel te nemen aan de training;
e. De speler weet dat deelname aan de training kosten met zich mee brengt;

Specifiek:
f. Is de speler nieuw bij BC DKC en speelt hij recreatief dan is er de mogelijkheid voor ‘slagentraining’.

Is de speler niet lid van BC DKC dan gelden aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden wegen zwaarder bij structurele deelname dan bij incidentele deelname aan de training. De TC beslist hierover op basis van de navolgende voorwaarden:

g. De speler moet van meerwaarde zijn voor de training;
h. De deelname van de speler kan uitsluitend indien er plaats is;
i. De deelname van de speler mag niet ten koste gaan van het belang van BC DKC.

Trainingsindeling

a. De TC stelt op basis van bovenstaande voorwaarden de trainingsindeling samen. Slechts bij hoge uitzondering heeft de TC het recht middels moverende redenen hiervan af te wijken;
b. De TC zal in juni van betreffend jaar op basis van de inschrijvingen de concept trainingsindeling bekend maken. De definitieve trainingsindeling wordt in augustus van betreffend jaar vastgesteld;
c. Op basis van de definitieve trainingsindeling worden de trainingskosten per speler vastgesteld en gefactureerd;
d. De TC volgt bij de trainingsindeling zoveel als mogelijk de competitie indeling zodat een speler minimaal 1 maal per week met zijn teamgenoten kan trainen
e. De TC streeft naar een maximum van 4 spelers per baan;
f. De TC maakt uiteindelijk eigenstandig de trainingsdeling en is daar verantwoordelijk voor;
g. Binnen de TC is de portefeuillehouder ‘trainingen en trainers’ het aanspreekpunt voor de trainingen.

De Training

a. Van de speler wordt verwacht dat hij bij iedere training aanwezig is. Mocht hij niet kunnen dan meldt hij dit, zo snel als mogelijk en bij voorkeur minimaal een dag van te voren , bij de trainer;
b. De trainer houdt een presentielijst bij. Mocht een speler herhaaldelijk niet aanwezig zijn dan wordt hij hierop aangesproken en in het ultieme geval uit de trainingsgroep geplaatst.
c. De TC streeft naar trainers die in bezit zijn van een trainersdiploma of hiervoor een opleiding volgen.

Toelichting

Voorwaarden

a. Het spreekt voor zich dat iemand die deelneemt aan de training van BC DKC ook lid is van BC DKC.
b. De training wordt gegeven met als doel optimaal te kunnen presteren in de najaarscompetitie, ook voor hen die af en toe invallen.
c. Uiteraard dient een speler zich in te schrijven voor de training. De TC zorgt voor de aankondiging en het inschrijfformulier en geeft aan binnen welke termijn er moet worden ingeschreven.
d. Indien de speler zich inschrijft wordt verwacht dat hij ook daadwerkelijk deel neemt aan de training ook al worden de geuite wensen (deels)niet gehonoreerd. Moverende redenen om na inschrijving alsnog niet deel te nemen zijn bijvoorbeeld verhuizing, werk, studie of blessure.
e. Aan het deelnemen van de training zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal trainingen waarvoor is ingeschreven. De ‘slagentraining’ wordt aangeboden wanneer er minimaal 4 spelers zijn die zich hiervoor aanmelden.
f. De speler heeft minimaal het niveau van de laagst geklasseerde speler in de trainingsgroep. Bij voorkeur heeft de speler een hoger niveau om ook daadwerkelijk van meerwaarde te zijn.
g. Het spreekt voor zich dat een speler die lid is van BC DKC de voorkeur krijgt boven de andere spelers.
h. Wanneer een speler een ‘directe concurrent’ van een van de teamleden van DKC is, kan de deelname van deze speler aan de training ten koste gaan van het DKC belang tijdens de competitie.

Trainingsindeling

a. De TC zal zich houden aan de afspraken;
b. Omdat in juni van betreffend jaar voor sommigen nog niet duidelijk is hoe de situatie na de zomer is, zal de TC daar waar mogelijk rekening houden met de wensen van spelers voor een betreffende trainingsdag. In augustus wordt de definitieve trainingsindeling opgesteld;
c. In de eerste maand van het seizoen verzend de penningmeester de facturen op basis van de definitieve trainingsindeling;
d. Het uitgangspunt van de TC is dat spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen tijdens trainingen. In verband met de competitie is minimaal 1 maal per week met teamgenoten trainen wenselijk. Wanneer spelers meerdere keren per week trainen kan er gekozen worden voor een andere trainingsindeling;
e. Indien er meer dan 4 spelers per baan zijn dan zal dit een negatief effect hebben op de kwaliteit van de training;
f. Er vindt overleg plaats tussen TC en trainers m.b.t. de indeling van de trainingen. De TC is eindverantwoordelijk;
g. Door de aanstellen van één contactpersoon ‘trainingen en trainers’ zijn de communicatie lijnen kort en effectief.

De training

a. Van de trainer wordt verwacht dat de trainingen zorgvuldig worden voorbereid. Hierbij is het voor de trainer van belang een zo’n goed mogelijk beeld te hebben van wie er die training aanwezig is;
b. De presentatielijst maakt duidelijk hoe vaak iemand (niet) komt trainen. Mocht een speler herhaaldelijk afwezig zijn dan zal de portefeuillehouder trainingen contact met hem opnemen om te achterhalen waarom iemand veelvuldig bij de training afwezig is en zonodig handelend optreden;
c. Afhankelijk van het niveau van de trainingsgroep streeft de TC naar trainers die in het bezit zijn van een SL2, SL3 of SL4 licentie. Deze licentie is niet leidend maar wel wenselijk voor de aanstelling van een trainer.

 

(*) daar waar speler staat dient ook speelster te worden gelezen